Tarihsiz ve Talihsiz Bir Dönüşüm: Cazibe Merkezi Olarak Hamamönü

Ufuk Poyraz - Merve Önder Gündoğan

Ankara’nın Hamamönü semti, günümüzde “sokak sağlıklaştırma” projesi adı altında önemli bir dönüşüm yaşamaktadır. Semtin tarihi mirası turizm açısından önemli bir kaynak olarak görülmektedir. Dönüşüm ve değişim, zamana paralel doğaya içkin bir durumdur. Fakat günümüz kapitalist toplumlarında Hamamönü gibi mekânların geçirdiği dönüşüm önceki dönemlere nazaran kullanım değeri karşısında daha yoğun bir değişim değerini ön plana çıkarmaktadır. Bu süreç bir yandan kendi tarihinden kopuk ve kimliksiz mekânlar üretirken, diğer yandan toplumun farklı kesimlerine yönelik içerici ya da dışlayıcı yapılarla kazananlar ve kaybedenler yaratmaktadır. Bu çalışma, Hamamönü’ndeki dönüşümü tarihsel bağlamına oturtarak semtin doğuşundan günümüze inişli çıkışlı hikâyesini anlatmayı hedeflemektedir. 

Anahtar kelimeler: Ankara, Hamamönü, Hamamarkası, dönüşüm, kentsel yenileme, kent tarihi


*An Ahistorical and Unfortunate Transformation: Hamamönü as an Attraction Centre

The Hamamönü district of Ankara is undergoing a serious transformation under the name of “street rehabilitation” project. The historical heritage of the district constitutes a valuable source in terms of tourism. Transformation and change are intrinsic parts of nature in parallel to time. However, in today’s capitalist societies, the transformation of spaces like Hamamönü features exchange value over use value in comparison to the former periods. This process creates winners and losers via inclusive or exclusive structures, whilst producing spaces lacking identity and detached from their very own history. In this regard, this study aims at explaining the undulant story of the Hamamönü from its formation to present through examining the transformation of the district in its historical context. 

Keywords: Ankara, Hamamönü, Hamamarkası, transformation, urban renewal, urban history