İDEALKENT, disipliner veya disiplinler arası bir yaklaşımla kenti merkez alarak hazırlanan kuramsal ve uygulamalı özgün makalelerin yayınlandığı uluslararası akademik hakemli bir dergidir. Dergi; Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere, yılda üç kez yayımlanır.

İDEALKENT’in yayım dili Türkçe ve İngilizce’dir. Bununla birlikte, yaygın kullanıma sahip diğer dillerde yazılmış makaleler de kabul edilir. Bu makaleler orijinal biçimleriyle ya da Türkçe'ye çevrilerek kullanılır.

İDEALKENT, Kentin analizinde temel bilim alanları ve yaklaşımları olan mimarlık, şehir planlama, yerel yönetimlerin yanı sıra tarih, sosyoloji, yerel siyaset, antropoloji, sanat tarihi, arkeoloji, kültürel çalışmalar, coğrafya ve kentsel değerlendirmeye konu olan her tür bilimsel yaklaşımı kenti anlamada anlamlı bulmaktadır. Bu amaca yönelik olarak üretilen kuramsal ve uygulamalı özgün çalışmaları yayımlamayı kendisine ilke edinen İDEALKENT bu çerçevedeki sosyal ve beşeri bilimler alanında yapılan tüm çalışmalara açıktır.

Dergide yayımlanan yazıların daha önce hiçbir yayın organında yayımlanmamış, ilk defa İDEALKENT’te yayımlanıyor olması gerekmektedir. Daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş olan bildiriler, bu durumun belirtilmesi şartıyla kabul edilebilir.

İlk yayımlandığı tarihten itibaren asgarî 25 yıl geçmiş olan; önem ve etki bakımından klasik metin olarak değerlendirilebilecek yazı ve çeviriler, daha önce yayımlanmamış olmaları kuralının istisnasını oluşturur. Bu tür metinlere daha önce yayımlanıp yayımlanmamış olmalarına bakılmaksızınİDEALKENT’te yer verilebilir. Buna ilaveten, dergide, kitap eleştirileri de yayımlanabilmektedir.

İDEALKENT’e yayınlanması için gönderilen araştırma makalelerinde verilerin güncelliğine önem verilmektedir. Araştırma verilerinin toplanması üzerinden 5 yıl veya daha fazla süre geçmiş ise araştırmaların güncelliğini kaybettiği yönünde görüş bildirilmektedir.

Bir makalenin İDEALKENT dergisi’ne sunulması, çalışmanın orijinal olduğu ve yazar(lar)ın başka bir kurumdan herhangi bir telif hakkı olmadığı anlamına gelir.

İDEALKENT’te yayımlanan yazıların fikrî sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayım için kabul edilen metinlerin, fizikî ve elektronik ortamda, tam metin olarak yayımlanmak da dâhil olmak üzere, tüm yayım hakları İDEALKENT’e aittir. Yazarlar İDEALKENT’e gönderdikleri makalede kullandıkları çizim, fotoğraf ve görsel malzemelerin kullanımından sorumludur.

Dergiye başvurular sadece elektronik ortamda kabul edilir. Dergi yazım kurallarına göre hazırlanan makaleler,  http://www.idealkentdergisi.com web adresinden Makale Gönder linki kullanılarak online olarak sisteme yüklenmelidir.

Gönderilecek makaleler derginin Yazım Kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.

Makale dergiye ulaştıktan sonra, öncelikle şekil yönünden (APA 6) değerlendirmeye alınır. Bu değerlendirme sürecinde, makale şekil yönünden düzeltme yapılması gerekiyorsa, makale, yazarına gerekli düzeltme bilgileri ile beraber geri gönderilir. Şekil yönünden düzeltme yapılması makalenin kabul edildiği anlamını taşımaz. Şekil yönünden düzeltmeler yapıldıktan sonra, makale editörler tarafından içerik olarak değerlendirmeye alınır.

Gönderilen makaleyi gecikme veya diğer bir nedenle başka bir yerde yayınlatmak isteyenler yazılı bir başvuru ile yazılarını dergiden çekebilirler. Yayınlanması kabul edilmeyen yazılar, gerekçesi ile birlikte üç ay içinde geri gönderilir.

Yazarlara yapılacak bilgilendirmelerin tümü e-posta yoluyla yapılır.

Metnin içeriği, bilimselliği ve diğer hususlara ilişkin sorumluluğu tamamen yazar(lar)a aittir. Yazar(lar), çalışmasını göndermekle burada yazılı olan tüm şartları kabul etmiş sayılır.

Bununla birlikte aşağıdaki hususları dikkatinize sunarız.

İDEALKENT Kent Araştırmaları Dergisinde değerlendirme sonucu kabul edilen çalışmalar sırasıyla; intihal kontrolünün yapılması, kaynakça düzenlemesi, gönderme ve atıf kontrolü, mizanpaj ve dizgisinin yapılması, DOI numarasının verilmesi ve erken görünüme açılması süreçlerinden geçer. Erken görünümde yayınlanan çalışmalar yayın kurulunun uygun bulduğu cilt ve sayıda yayınlanır.

İDEALKENT Kent Araştırmaları Dergisi’nde makale işlem ücreti (değerlendirme ücreti veya basım ücreti) ve makalelere erişim için abonelik ücreti talep etmediği için hiç bir gelir kaynağı bulunmamaktadır. Ancak, değerlendirme sonucu kabul edilen çalışmaların aşağıdaki bazı başlıklara ilişkin maddi yükümlülükleri yazar(lar)ın sorumluluğundadır.

1. İntihal Denetimi

Makaledeki tüm kontroller bittikten sonra çalışmanın son halinin bir intihal programından geçirilerek (iThenticate, Turnitin vb.)  intihal raporunun editöre gönderilmesi yazarın sorumluluğundadır.

2. Mizanpaj ve Dizgi İşlemleri

İDEALKENT Kent Araştırmaları Dergisinde, makalelerin şekilsel bütünlüğü, okunabilirliği ve standartlar gereği tek tip ve eksiksiz bir sayfa düzeni ile baskı biçimini zorunlu kılar. Bu bağlamda intihal denetimi ve kaynakça düzenlemesi tamamlanan çalışmaların sayfa düzeni ve dizgisi yayın kurulunun uygun bulduğu bir firma tarafından gerçekleştirilir. Sayfa düzeni ve baskı kopyasının hazırlanmasına ilişkin maddi sorumluluk yazar(lar)a aittir.

3. DOI Numarasının Verilmesi

Digital Object Identifier (DOI) elektronik ortamda yayınlanan her çalışmanın tanımlanmasına ve erişilmesine olanak sağlayan benzersiz bir erişim numarasıdır. İDEALKENT Kent Araştırmaları Dergisinde yayınlanan veya erken görünümdeki her çalışma için DOI numarası verilmesi zorunludur.

Kabul aşamasından sonra intihal denetimi, kaynakça kontrolü ve baskı hali hazırlanan çalışmalara yayın kurulu tarafından DOI numarası verilir.

4. Extended Abstract

İDEALKENT Kent Araştırmaları Dergisinde Türkçe yayınlanan tüm çalışmalardan en az 900-1000 kelimelik genişletilmiş İngilizce özet istenmektedir.

5. Telif Devir Formu

Yayınlanan makalenin telif hakkı İDEALKENT Kent Araştırmaları Dergisi’ne geçer ve başka bir biçimde (basılı veya elektronik) çoğaltılamaz. Yayınlanmak üzere kabul edilen bir makalenin her yazarı telif hakkı devri formu imzalamak zorundadır.

Yazıların Değerlendirilmesi

 • İdeal Kent Dergisi’nde değerlendirmeye alınacak çalışmalar Makale Gönder menüsü üzerinden kabul edilecektir. Derginin mail adresine gönderilen makaleler bilgi amaçlı kabul edilir. Makale Gönder menüsü üzerinden gönderilmeyen çalışmalar dikkate alınmayacaktır.
 • Gönderilecek makaleler Makale Şablonuna uygun bir şekilde gönderilmelidir.

 

 • Gönderilen makaleler değerlendirmeye ve hakem sürecine alınmadan mutlaka şekil incelemesine tabi tutulacaktır.
 • Şekil incelemesinde şu esaslara dikkat edilecektir.

 • Makale, derginin yazım kurallarına uygun mu?
 • Atıf biçimi, kaynakça yazım biçimi, YK uygun mu?
 • Türkçe başlık, İngilizce başlık var mı?
 • Öz-abstract, Anahtar kelimeler-keywords, dahil makalenin bütünü kelime sayısı açısından derginin yazım kurallarında belirtilen sayıya uygun mu?
 • Gönderilen makalenin intihal program raporu var mı?
 • Yazarın kısa özgeçmişi var mı? (8-10 cümle uzunluğunda)


 • Şekil incelemesi tamamlandıktan sonra makaleye Alan Editörü atanır.
 • Editörler tarafından incelenen ve değerlendirilmesi uygun bulunan çalışmalar, iki ayrı hakeme gönderilmektedir. İki hakemin görüş ayrılığı durumunda, üçüncü bir hakemin görüşüne başvurulmaktadır. Hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda, makalenin yayımlanmasına, yazardan hakem raporuna göre düzeltme istenmesine ya da yazının reddedilmesine karar verilmekte ve karar yazara iletilmektedir.
 •  İDEALKENT Dergisinde “kör hakem” sistemi uygulanmaktadır. Hakem yazarın, yazar ise hakemin kim olduğuna ilişkin bilgiye erişemez.
 • Önemli Not: Makalesini gönderen yazar etik açıdan değerlendirme için makalesinin gönderilmemesini istediği hakem varsa bu durumu editöre not olarak iletir.

 • Basımı uygun bulunan yazıların, yayımlanıp yayımlanmayacağına ya da derginin hangi sayısında yayımlanacağına editörler karar verir. Yazar, süreç konusunda e-posta yoluyla bilgilendirilmektedir.
 • İDEALKENT’e ulaşan yazılar için yanıt verme süresi otuz gündür. Bu süre içinde yanıtlanmayan yazılar ulaşmamış demektir. Yazılarla ilgili olumlu ya da olumsuz görüş yazara mutlaka bildirilir.